Follow by Email

Sunday, August 27, 2017

separation of Coolant lubricant by STA prenseted by E&W Industrial Service Asia Co., Ltd.

At Progress-Werke Oberkirch, a subcontractor to the automobile industry, deep-drawn
parts are manufactured from carbon or galvanized steels.
A problem arose on 2 Müller-Weingarten presses in which the cooling lubricant emulsion
had to be changed every week due to the increased concentration of foreign oils and fine
contamination. In addition, employees were suffering from skin irritations. A belt filter
which was already in use on the installation did not improve cleaning performance
adequately.
A water-miscible cooling lubricant (emulsion, added in a quantity of 8 – 12 %) is used at a
temperature of 30° C, the volume is about 1,000 l.
The emulsion is contaminated with hydraulic oil, belt greasing oil and fine abrasion
particles.

Solutions / Realization

STA installed a combination bath maintenance system, which consisted of an NZ-50
centrifuge separator and a DPS-350 oil separator in the bypass on the belt filter.The feed pump uses a surface suction system to force the liquid to be cleaned from the
belt filter to the NZ-50 centrifugal separator, where the solids are separated by centrifugal
force (at 950 times gravitational acceleration). In the downstream DPS system, the foreign
oils are separated and the cleaned liquid is fed back to the belt filter's reservoir container
by a recirculating pump.

This solution by STA enabled the operating life of the emulsion to be extended from 1 to 9
weeks. The employees' skin irritations were reduced significantly.

centrifuge cleaning for automotive paint shop (ภาษาไทย )

     


 ลูกค้า คือหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำในด้านการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์คุณภาพสูง และระบบปฏิบัติการสำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเพื่อผู้บริโภค  โดยมีร้านผสมสีด้วยเครื่องอัตโนมัติ 5 ร้าน และอีก 10 ร้าน ที่ผสมสีสำหรับชิ้นส่วนพลาสติกตั้งอยู่ที่เมือง Calw และเมือง Hardheim   ซึ่งสีที่ผสมนั้นมีทั้งสีที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย และสีที่มีโซเว้นท์เป็นตัวทำละลาย   
     ลูกค้าใช้วัสดุเคลือบผิวหน้าเพื่อกำจัดตะกอนสีที่เกิดจากระบบการผลิตสี  และสำหรับสีนั้นจะถูกกำจัดอย่างต่อเนื่องในกระบวนการผลิตสี   โดยการใช้สารสร้างตะกอนเพื่อลดการจับตัวกันของเนื้อสี และใช้สารลดการจับตัวเป็นก้อนของสีเพื่อให้เกิดการลอยตัวของสารที่ใช้ในการผลิต
ในทุก ๆ ปี  น้ำเสียปริมาณ  500-600 t และตะกอนสีที่มีความชื้นประมาณ 70 %  จะถูกกำจัด  อีกทั้งปริมาณตะกอนจำนวนมาก ทำให้ค่าใช้จ่ายในการสำรองพื้นที่เพื่อการกำจัดตะกอนเพิ่มสูงขึ้นเป็นจำนวนมากเช่นกัน   นอกจากนี้การทำความสะอาดระบบและบริเวณโดยรอบทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ อีกด้วย 
     ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งหมายถึง  การลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ  จึงจะต้องลดปริมาณจำนวนตะกอน และลดค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลลง  เช่นเดียวกับความต้องการในการลดมลพิษโดยการกำจัดตะกอนของสี   นอกจากนี้ ยังต้องการลดปริมาณการใช้สารที่ทำให้เกิดการจับตัวเป็นก้อนและสารที่ช่วยให้ตะกอนตกลงสู่เบื้องล่าง และหากเป็นไปได้ก็ควรที่จะยืดอายุของน้ำจากร้านผลิตสีอีกด้วย


เครื่องแยกตะกอน แบบ A-25  นำมาใช้เพื่อการแก้ปัญหาทั้ง 4 ที่กล่าวมาข้างต้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป  ร้านผลิตสี 2-3 ร้านเชื่อมต่อกันด้วยเครื่องแยกตะกอน 1 เครื่อง โดยการสลับช่วงเวลาการทำงานระหว่างร้านผลิตสี

ดังนั้น  การปฏิบัติงานกับร้านผลิตสีหลายร้านสามารถทำให้ในกรณีที่น้ำไม่ได้ผสมกัน  นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งบ่อพักน้ำเสียซึ่งทำให้สามารถพักน้ำจากร้านผลิตสีในช่วงที่มีการทำความสะอาดซึ่งเกิดขึ้นเป็นระยะ  ๆ อีกด้วย